Skip to content Skip to footer

Voorwaarden

De materialen op deze website (de “Site”) worden geleverd door Mar Tech Publish Hub. (“Mar Tech Publish Hub”) als een service aan zijn gebruikers en mag alleen voor informatieve doeleinden worden gebruikt, met inachtneming van de onderstaande bepalingen. Door enig materiaal van deze website te downloaden of deze website anderszins te gebruiken, gaat u als gebruiker (“u”) akkoord met deze algemene voorwaarden (“Overeenkomst”). Als u niet akkoord gaat, gebruik de website dan niet en download er geen materiaal van. U stemt ermee in dat deze Overeenkomst (en, als u een gebruiker bent die zich op deze website heeft geregistreerd (“Geregistreerde gebruiker”),

Mar Tech Publish Hub KAN DEZE OVEREENKOMST OP ELK MOMENT WIJZIGEN DOOR DEZE POST TE BIJWERKEN. U DIENT DEZE PAGINA VAN TIJD TOT TIJD TE BEZOEKEN OM DE DAN HUIDIGE VOORWAARDEN TE BEKIJKEN, AANGEZIEN DEZE BINDEND VOOR U ZIJN. BEPAALDE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN KUNNEN WORDEN VERVANGEN DOOR UITDRUKKELIJK GEÏDENTIFICEERDE JURIDISCHE MEDEDELINGEN OF VOORWAARDEN OP BEPAALDE PAGINA’S VAN DEZE WEBSITE.

OVER HET ALGEMEEN:

Deze website fungeert als een forum waarmee u bepaalde leveranciers van software en diensten (“Providers”) kunt lokaliseren en identificeren. Mar Tech Publish Hub heeft geen controle over de timing of manier waarop de producten of diensten van een leverancier (“Producten”) aan u worden geleverd en garandeert niet de voltooiing van een transactie. Mar Tech Publish Hub kan naar eigen goeddunken op elk moment weigeren om diensten onder de website te verlenen.

HANDELSMERKINFORMATIE:

Mar Tech Publish Hub® is een handelsmerk van Tech Publish Hub voor zijn gespecialiseerde en professionele beoordelingsdiensten, namelijk het aanbieden van online diensten om potentiële kopers in staat te stellen meer te weten te komen over producten en diensten. Alle andere merk-, product-, service- en procesnamen die op deze site voorkomen, zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Mar Tech Publish Hub-handelsmerken mogen niet openbaar worden gebruikt zonder de schriftelijke toestemming van Mar Tech Publish Hub. Eerlijk gebruik van Mar Tech Publish Hub-merken in de reclame voor en promotie van Mar Tech Publish Hub-producten vereist de juiste vermelding. Verwijzing naar of gebruik van een product, dienst of proces houdt geen aanbeveling, goedkeuring,

ENKELVOUDIGE LICENTIE:

Tenzij anders vermeld op deze site, mag u beperkte exemplaren van de informatie of software op deze site (“Materialen”) downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel intern gebruik, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door Mar Tech Publish Hub of onder de licentievoorwaarden die met enig materiaal worden meegeleverd. Dit is een licentie, geen eigendomsoverdracht en is onderhevig aan de volgende beperkingen: U mag niet: (a) een geautomatiseerd proces of softwarerobot gebruiken om inhoud van de Mar Tech Publish Hub te bekijken, downloaden, afdrukken of anderszins te exploiteren websites. (b) de Sites of Inhoud gebruiken om een product, oplossing of dienst van een bedrijf aan te vragen, waarvan de inzendingen of inhoud zijn opgenomen in de inhoud van de sites, (c) de materialen wijzigen of gebruiken voor commerciële doeleinden, of openbare vertoning, uitvoering, verkoop of verhuur, inclusief maar niet beperkt tot het plaatsen van de materialen op een willekeurig netwerk computer of de overdracht ervan in elk medium; (d) Softwarematerialen decompileren, reverse-engineeren of disassembleren, behalve en alleen voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving; (e) alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen van de Materialen verwijderen; (f) de Materialen overdragen aan een andere persoon. U stemt ermee in om ongeoorloofd kopiëren van de Materialen te voorkomen. Mar Tech Publish Hub behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst worden verleend. (e) alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen van de Materialen verwijderen; (f) de Materialen overdragen aan een andere persoon. U stemt ermee in om ongeoorloofd kopiëren van de Materialen te voorkomen. Mar Tech Publish Hub behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst worden verleend. (e) alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen van de Materialen verwijderen; (f) de Materialen overdragen aan een andere persoon. U stemt ermee in om ongeoorloofd kopiëren van de Materialen te voorkomen. Mar Tech Publish Hub behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst worden verleend. Mar Tech Publish Hub behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst worden verleend. (e) alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen van de Materialen verwijderen; (f) de Materialen overdragen aan een andere persoon. U stemt ermee in om ongeoorloofd kopiëren van de Materialen te voorkomen. Mar Tech Publish Hub behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst worden verleend. Mar Tech Publish Hub behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst worden verleend. (e) alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen van de Materialen verwijderen; (f) de Materialen overdragen aan een andere persoon. U stemt ermee in om ongeoorloofd kopiëren van de Materialen te voorkomen. Mar Tech Publish Hub behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst worden verleend.

EIGENDOM VAN MATERIALEN:

Deze website en het materiaal erop zijn auteursrechtelijk beschermd en worden beschermd door wereldwijde auteursrechten, handelsmerken, handelsimago en andere intellectuele eigendomsrechten en verdragsbepalingen en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, gepubliceerd, geüpload, gepost, op enigerlei wijze verzonden of gedistribueerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mar Tech Publish Hub. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld, verlenen Mar Tech Publish Hub en zijn leveranciers u geen expliciet of impliciet recht onder enig octrooi, auteursrecht, handelsmerk of handelsgeheim, expliciet, impliciet of anderszins.

WACHTWOORDEN:

Als u een geregistreerde gebruiker bent, zal Mar Tech Publish Hub u bepaalde wachtwoorden en gebruikersidentificatienummers verstrekken om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de website. U stemt ermee in om dergelijke wachtwoorden en gebruikersidentificatienummers die aan u zijn toegewezen niet bekend te maken aan derden.

BEËINDIGING VAN DE TOEGANG:

Als u een van de voorwaarden van deze overeenkomst schendt, kan Mar Tech Publish Hub naar eigen goeddunken (a) uw toegang tot bepaalde delen van de website opschorten of (b) uw toegang tot bepaalde delen van de website beëindigen. Of een overtreding zal resulteren in een opschorting of beëindiging hangt af van verschillende factoren, waaronder maar niet beperkt tot de ernst van de overtreding, de mogelijke schade aan andere gebruikers of de Mar Tech Publish Hub, en of de overtreding al dan niet zal worden herhaald of verholpen . Als Mar Tech Publish Hub uw recht op toegang tot of gebruik van de Mar Tech Publish Hub-website opschort of beëindigt, zal Mar Tech Publish Hub u binnen 24 uur op de hoogte stellen van een dergelijke actie.

VRIJWARING:

DEZE SITE EN ALLE MATERIALEN WORDEN GELEVERD “AS IS” ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET. Mar Tech Publish Hub EN/OF HAAR RESPECTIEVE LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF. IN GEEN GEVAL ZAL Mar Tech Publish Hub OF HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN INFORMATIE) ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID OM HET MATERIAAL TE GEBRUIKEN OF DE SITE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS Mar Tech Publish Hub OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL Mar Tech Publish Hub WEER EEN VAN HAAR OFFICIEREN ZIJN,

Omdat sommige rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is de bovenstaande beperking mogelijk niet op u van toepassing. Zonder het voorgaande te beperken, dient u zich ervan bewust te zijn dat de Materialen fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden of verouderde informatie kunnen bevatten. Mar Tech Publish Hub geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, toereikendheid, tijdigheid of betrouwbaarheid van materialen en is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken in het voorgaande. Mar Tech Publish Hub verplicht zich niet om de Materialen bij te werken.

UITGAVE:

Mar Tech Publish Hub is geen partij bij een daadwerkelijke overeenkomst tussen leveranciers en u. Als gevolg hiervan heeft Mar Tech Publish Hub geen controle over de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van leveranciers of hun diensten. U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via uw account bij het bezoeken van de website. Mar Tech Publish Hub kan en heeft geen controle over het al dan niet uitvoeren van hun diensten of andere verplichtingen door leveranciers. Bovendien is het voor Mar Tech Publish Hub commercieel niet zinvol om leveranciers te authenticeren, en Mar Tech Publish Hub kan en zal niet bevestigen dat elke leverancier is wie hij zegt te zijn. Mar Tech Publish Hub moedigt u aan om veilige zakelijke praktijken te ontwikkelen bij het gebruik van internet. Mar Tech Publish Hub moedigt u ook aan om rechtstreeks met leveranciers van de site te communiceren om u te helpen evalueren met wie u te maken hebt. U vrijwaart Mar Tech Publish Hub (en zijn agenten en werknemers) tegen alle claims, eisen en schade van welke aard dan ook (inclusief maar niet beperkt tot daadwerkelijke, gevolg-, speciale, punitieve en incidentele schade), bekende en onbekende, vermoedelijke en onvermoede, openbaar gemaakte en niet bekendgemaakt, voortkomend uit of op enigerlei wijze verband houdend met uw relatie met de Aanbieders of de diensten die door de Aanbieders worden geleverd of het handelen of nalaten van een Aanbieder. Mar Tech Publish Hub is in geen geval aansprakelijk voor juridische stappen die door dergelijke providers tegen u worden ingesteld. voortkomend uit of in enig opzicht verband houdend met uw relatie met de Aanbieders of de diensten geleverd door de Aanbieders of het handelen of nalaten van een Aanbieder. Mar Tech Publish Hub is in geen geval aansprakelijk voor juridische stappen die door dergelijke providers tegen u worden ingesteld. voortkomend uit of in enig opzicht verband houdend met uw relatie met de Aanbieders of de diensten geleverd door de Aanbieders of het handelen of nalaten van een Aanbieder. Mar Tech Publish Hub is in geen geval aansprakelijk voor juridische stappen die door dergelijke providers tegen u worden ingesteld. Mar Tech Publish Hub is in geen geval aansprakelijk voor juridische stappen die door dergelijke providers tegen u worden ingesteld. voortkomend uit of in enig opzicht verband houdend met uw relatie met de Aanbieders of de diensten geleverd door de Aanbieders of het handelen of nalaten van een Aanbieder. Mar Tech Publish Hub is in geen geval aansprakelijk voor juridische stappen die door dergelijke providers tegen u worden ingesteld. Mar Tech Publish Hub is in geen geval aansprakelijk voor juridische stappen die door dergelijke providers tegen u worden ingesteld. voortkomend uit of in enig opzicht verband houdend met uw relatie met de Aanbieders of de diensten geleverd door de Aanbieders of het handelen of nalaten van een Aanbieder. Mar Tech Publish Hub is in geen geval aansprakelijk voor juridische stappen die door dergelijke providers tegen u worden ingesteld.

GEBRUIKERSOVERDRACHTEN:

Al het materiaal, informatie of andere communicatie die u naar deze website verzendt of plaatst, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd (“communicatie”). Mar Tech Publish Hub heeft geen verplichtingen met betrekking tot communicatie, op voorwaarde dat persoonlijke informatie wordt behandeld zoals hieronder beschreven. Het staat Mar Tech Publish Hub en de door haar aangewezen personen vrij om de Communicatie en alle gegevens, afbeeldingen, geluid, tekst en andere daarin vervatte zaken voor elk doel, commercieel of niet-commercieel, te kopiëren, openbaar te maken, te verspreiden, te plakken en anderszins te exploiteren, op voorwaarde dat alle persoonlijk identificeerbare informatie zal worden behandeld op de hieronder beschreven wijze. Het is u verboden onwettige, bedreigende, lasterlijke, lasterlijke, obscene,

GEBRUIK VAN PERSOONLIJK IDENTIFIEERBARE INFORMATIE:

Persoonlijk identificeerbare informatie die u via formulieren op de website aan Mar Tech Publish Hub verstrekt, wordt behandeld in overeenstemming met het privacybeleid van Mar Tech Publish Hub, dat op deze website te vinden is. U stemt ermee in dat u het privacybeleid hebt gelezen en begrepen.

LINKS NAAR ANDERE PAGINA’S:

Alle links op deze site kunnen u buiten de Mar Tech Publish Hub-site en naar andere sites leiden. De Gelinkte Sites staan niet onder de controle van Mar Tech Publish Hub en Mar Tech Publish Hub is niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid daarvan of enig ander aspect van enige Gelinkte Site of enige link op een Gelinkte Site. Mar Tech Publish Hub behoudt zich het recht voor om elke link of koppelingsprogramma op elk moment te beëindigen. Mar Tech Publish Hub onderschrijft geen enkel bedrijf of product waarnaar het linkt en behoudt zich het recht voor om dit op zijn website te vermelden. Als u besluit om toegang te krijgen tot een van de websites van derden die vanaf deze website zijn gelinkt, doet u dit volledig op eigen risico.

SCHADE:

U stemt er hierbij mee in om Mar Tech Publish Hub op eigen kosten schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van verlies, kosten, schade, aansprakelijkheid of uitgaven die voortvloeien uit of verband houden met een claim, rechtszaak of beschuldiging door een derde partij tegen Mar Tech Publish Hub gebaseerd op of gerelateerd aan (a) een geschil tussen u en een leverancier over de voorwaarden van een contract of in verband met de aankoop en verkoop van goederen/diensten, (b) uw schending van de voorwaarden van deze Overeenkomst, of (c) Handelingen door u of een Provider die in strijd zijn met enige wet, regelgeving of de rechten van een derde partij.

ANDER:

MarTech Publish Hub beheert deze site vanuit zijn kantoren. MarTech Publish Hub beweert niet dat materialen op de site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties, en toegang daartoe vanuit gebieden waar hun inhoud illegaal is, is verboden. Degenen die ervoor kiezen om deze site vanaf andere locaties te bezoeken, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor naleving van de toepasselijke lokale wetgeving. U mag de Materialen niet gebruiken of exporteren in strijd met de Amerikaanse exportwetten en -voorschriften.

DEZE OVEREENKOMST WORDT BEHEERST DOOR EN WORDT UITGEVOERD IN OVEREENSTEMMING MET DE WETTEN VAN DE STAAT NEW YORK ZONDER REKENING TE HOUDEN MET DE REGELS DIE BETREFFENDE RECHTSCONFLICTEN. DE PARTIJEN GAAN ERMEE AKKOORD DAT DE EXCLUSIEVE LOCATIE VOOR ALLE ACTIES EN ARBITRAGE DIE OP WELKE WIJZE DAN OOK MET DEZE OVEREENKOMST VERBAND HOUDEN, SLECHTS ZAL ZIJN IN EEN FEDERALE OF STAATSRECHTBANK MET BEVOEGDE JURISDICTIE.

Als een bepaling van deze Overeenkomst om welke reden dan ook niet-afdwingbaar of ongeldig wordt geacht, zal deze Overeenkomst worden opgevat als niet inclusief die bepaling in deze Overeenkomst. Geen enkele rechtsvordering die voortvloeit uit deze Overeenkomst mag door u worden ingesteld meer dan twee jaar na de datum waarop de rechtsvordering is ontstaan. U mag deze Overeenkomst of een van uw rechten of verplichtingen niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mar Tech Publish Hub, en elke poging tot overdracht is nietig. Met inachtneming van het voorgaande, is deze Overeenkomst van toepassing op en bindend voor de toegestane rechtverkrijgenden, wettelijke vertegenwoordigers en rechtverkrijgenden van de partijen. Niettegenstaande andersluidende bepalingen hierin, is de relatie tussen u en Mar Tech Publish Hub alleen een onafhankelijke contractuele relatie. en niets hierin mag worden opgevat als het creëren van een partnerschap, joint venture, franchise, dienstverband of andere agentuurrelatie tussen de partijen. Als een bepaling hiervan ongeldig wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, zal die bepaling alleen nietig zijn voor zover die ongeldigheid geldt, en de rest van deze bepaling en alle andere bepalingen van deze Overeenkomst blijven volledig van kracht. De Materialen worden geleverd met “BEPERKTE RECHTEN”.